علم هرمنوتیک و نقش آن در مطالعات سازمان و مدیریت – ادریس گل پروران

انجمن علمی مدیریت دولتی ایران برگزار می نماید:

سلسله نشستهای عقلانیت، روشنگری و فلسفه علم

“علم هرمنوتیک و نقش آن در مطالعات سازمان و مدیریت”

 

راهبر نشست : جناب آقای دکتر مجتبی امیری

عضو محترم هیئت علمی دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران

 

ارائه دهنده: جناب آقای ادریس گل پروران

دانشجوی مدیریت دولتی دانشگاه تهران

 

چهارشنبه 22 شهریور ماه 1402

ساعت 18- 19:30

لینک نشست  در اسکایپ:

https://join.skype.com/IfBRdRZXNVO2