اعضای سابق تیم اجرایی عبارتند از :

 

سمانه حاجی عسگری

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی - دانشگاه تهران

سیده هدی شمس

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری - دانشگاه تهران

دکتر محسن سلمان

دکترای مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی - دانشگاه تهران

محمد امینی

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی - دانشگاه تهران

شهریار محمودزاده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری - دانشگاه تهران

امین معینیان

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری - دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد اقتصاد مالی - دانشگاه مونترال

دکتر مسعود بنافی

دکترای مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری - دانشگاه تهران