با لیپسکای و پترز تا انقلاب صنعتی چهارم – احمد شجاعیان

انجمن علمی مدیریت دولتی ایران برگزار می نماید:

سلسله نشستهای عقلانیت، روشنگری و فلسفه علم

“با لیپسکای و پترز تا انقلاب صنعتی چهارم”

راهبر نشست : جناب آقای دکتر مجتبی امیری

عضو محترم هیئت علمی دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران

ارائه دهنده: جناب آقای احمد شجاعیان

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

چهارشنبه 8 شهریور ماه 1402

ساعت 18- 19:30

      لینک نشست:

https://www.skyroom.online/ch/khanahouse/isapa