اعضای کنونی تیم اجرایی عبارتند از :

فاطمه رییسی

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی گرایش خط مشی دانشگاه تهران

غزال پیرهادی

کاندیدای دکتری مدیریت IT دانشگاه تهران شمال

دکتر احمد شجاعیان

دکترای مدیریت دولتی گرایش تطبیقی و توسعه - دانشگاه علوم و تحقیقات

مهدی خسروی

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی گرایش خط مشی- دانشگاه تربیت مدرس

دکتر نیما پروین

دکترای مدیریت دولتی گرایش خط مشی- دانشگاه تربیت مدرس

مهدی شیری

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی گرایش خط مشی- دانشگاه علوم تحقیقات

جعفر زینت بخش

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی گرایش خط مشی- دانشگاه تربیت مدرس