نشریات

فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران
نشریه مدیریت دولتی
فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی
فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی
نشریه اندیسه مدیریت راهبردی
فصلنامه مدیریت منابع انسانی پایدار
فصلنامه مدیریت اسلامی
International Journal of Human Capital in Urban Management
فصلنامه مدیریت دولتی تطبیقی
نشریه «حکمرانی و توسعه»
نشریه توسعه مدیریت دریایی
فصلنامه علمی رهیاری (کوچینگ) در مدیریت و توسعه بهره‌وری