نشریات

فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران
نشریه مدیریت دولتی
فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی
فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی
International Journal of Human Capital in Urban Management
فصلنامه مدیریت اسلامی
نشریه «حکمرانی و توسعه»
فصلنامه مدیریت دولتی تطبیقی
نشریه توسعه مدیریت دریایی
فصلنامه علمی رهیاری (کوچینگ) در مدیریت و توسعه بهره‌وری