اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی پایدار
دانشگاه مازندران با همکاری انجمن علمی مدیریت دولتی ایران برگزار می‌کند
اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی پایدار
رییس شورای سیاستگذاری: پروفسور سید مهدی الوانی(پدر رشته مدیریت دولتی و عضو محترم هیات موسس انجمن)
دبیر کل کنفرانس: دکتر ابوالحسن حسینی
دبیر اجرایی: دکتر بهاره عابدین
آخرین مهلت ارسال مقاله : ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ همایش ۷ خرداد ۱۴۰۳
راه‌های ارتباطی با انجمن علمی مدیریت دولتی ایران
اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی پایدار