پست مدرنیسم و نظریه های مدیریت – امین قنبری

انجمن علمی مدیریت دولتی ایران برگزار می نماید:

سلسله نشستهای عقلانیت، روشنگری و فلسفه علم

“پست مدرنیسم و نظریه های مدیریت”

راهبر نشست : جناب آقای دکتر مجتبی امیری

عضو محترم هیئت علمی دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران

ارائه دهنده: جناب آقای امین قنبری

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران

دبیر نشست: احمد شجاعیان

مدیر داخلی انجمن علمی مدیریت دولتی ایران

چهارشنبه 25 مرداد ماه 1402

ساعت 18- 19:30

      لینک نشست:

https://www.skyroom.online/ch/khanahouse/isapa