بکارگیری هوش مصنوعی در نگارش ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

انجمن علمی مدیریت دولتی ایران برگزار می نماید:

سلسله نشستهای عقلانیت، روشنگری و فلسفه علم

“بکارگیری هوش مصنوعی در نگارش ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق”

راهبر نشست : جناب آقای دکتر مجتبی امیری

عضو محترم هیئت علمی دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران

ارائه دهندگان: سرکار خانم نرجسس اعرابی

دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران

جناب آقای علی اکبر برومیده

دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران

دبیر نشست: احمد شجاعیان

مدیر داخلی انجمن علمی مدیریت دولتی ایران

چهارشنبه 18 مرداد ماه 1402

ساعت 18- 19:30

      لینک نشست:                                                                                     https://join.skype.com/IfBRdRZXNVO2