اقتصادِ توجه و ارتباط آن با رشته مدیریت

انجمن علمی مدیریت دولتی ایران برگزار می نماید:

سلسله نشستهای عقلانیت، روشنگری و فلسفه علم

«اقتصادِ توجه و ارتباط آن با رشته مدیریت»

راهبر نشست : جناب آقای دکتر مجتبی امیری

عضو محترم هیئت علمی دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران

ارائه دهنده:جناب آقای بهزاد قره خانی

دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تهران

دبیران نشست: احمد شجاعیان – علی اکبر برومیده

چهارشنبه 28 تیرماه 1402

ساعت 18- 19:30

 

https://www.skyroom.online/ch/khanahouse/isapa