دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات با همکاری انجمن علمی مدیریت دولتی ایران برگزار می کند.

دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات با همکاری انجمن علمی مدیریت دولتی ایران برگزار می کند:

 

پنل تخصصی مدیریت در عصر مزیت رقابتی

سخنران: پروفسور رضا نجف بیگی

اعضای پنل: پروفسور ناصر میرسپاسی، پروفسور کرم الله دانش فرد

دبیر نشست: احمد شجاعیان

تاریخ برگزاری : 6 اسفند 1401             ساعت 10-13

لینک نشست:                                  https://www.skyroom.online/ch/khanahouse/isapa

لینک خبر در سایت واحد علوم و تحقیقات:        https://srb.iau.ir/fa/news/16098/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C