_

خدمات

ما

انجمن علمی مدیریت دولتی ایران با هدف ظرفیت سازی و ارتقاء توانمندی های نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی در راستای تحقق اهداف توسعه، خدمات رو به رو را ارایه می نماید

برگزاری نشست های علمی

هدف از برگزاری نشست های علمی به صورت حضوری و آنلاین ایجاد فضای تعامل و گتفگو میان خبرگان و دانشجویان  حکمرانی، مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی در ارتباط با موضوعات دانشی و چالش های روز در چارچوب حوزه های پژوهشی انجمن می باشد.

مشاوره و پروژه های پژوهشی

انجمن علمی مدیریت دولتی ایران از طریق مشاوره و انجام پروژه های پژوهشی نسبت به ظرفیت سازی و ایجاد توانمندی در سازمان های و نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی  در راستای تحقق اهداف توسعه اقدام می نماید

کارگاه ها و دوره های آموزشی

انجمن علمی مدیریت دولتی ایران از طریق برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی حضوری و آنلاین تلاش می نماید تا نسبت به انتقال و نهادینه سازی دانش روز و کاربردی در حوزه های پژوهشی انجمن و با توجه به اهمیت ایجاد ظرفیت و توانمندسازی، اقدام نماید.

تولید محتواهای علمی و پژوهشی

انجمن علمی مدیریت دولتی ایران مبتنی بر ظرفیت متخصصان و خبرگان عضو انجمن نسبت به تولید محتواهای علمی و پژوهشی در حوزه های پژوهشی انجمن و عمدتاً با هدف ایجاد ارتباط میان بخش حاکمیتی و جامعه مدنی اقدام می نماید

فیس بوکتوئیترتماس با ما