فرم عضویت اعضا حقیقی

لطفا پیش از تکمیل فرم زیر حق عضویت خود را طبق جدول روبرو به شماره کارت :

6104338800035590

به نام: موسسه انجمن علمی مدیریت دولتی ایران

نزد بانک ملت، واریز نمایید و تصویر فیش را بارگذاری نمایید.