مدیر گروه

شهریار محمودزاده
_
تحصیلات
دانشجو دکتری خط مشی گذاری عمومی – دانشگاه تهران
دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی توسعه – دانشگاه منچستر انگلستان
دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی – دانشگاه تهران
دانش آموخته کارشناسی مدیریت دولتی – دانشگاه تهران
سوابق کاری
مشاور معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار – وزارت صنعت، معدن و تجارت
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی  – صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر
مشاور معاونت اقتصادی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

فهرستنشست های علمیگروه پژوهشی ظرفیت سازی در دولت

فیس بوکتوئیترتماس با ما