مدیر گروه

دکتر مجتبی امیری

_
تحصیلات
دکتری مدیریت منابع انسانی – دانشگاه تهران
سوابق شغلی

ریاست مرکز پژوهشهای کاربردی دانشکده مدیریت

مدیر گروه

عضو کارگروه تدوین برنامه جامع پژوهش وفناوری دانشگاه تهران

عضویت در کمیته مشورتی تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه

فهرستنشست های علمیگروه پژوهشی شفافیت و مبارزه با فساد

فیس بوکتوئیترتماس با ما