فهرست کتاب های حوزه هایروش پژوهشانجمن علمی مدیریت دولتی ایران

photo_2020-06-14_11-19-28
photo_2020-11-20_17-16-35
photo_2020-11-20_17-16-39
0e7a6438-d5eb-4a63-aaf0-7ec2f3263e65
photo_2018-11-10_12-23-06
photo_2020-11-20_17-16-32
photo_2020-11-20_17-16-38
photo_2021-11-09_18-38-54
photo_2020-11-20_17-17-36
photo_2020-09-28_14-07-05
photo_2020-11-20_17-16-36
photo_2020-11-20_17-16-44
photo_2020-11-20_17-17-02
photo_2020-06-23_22-50-53
photo_2020-11-20_17-16-34
photo_2020-11-20_17-16-42
کتاب خط مشی پژوهی
فیس بوکتوئیترتماس با ما