چشم انداز انجمن علمی مدیریت دولتی ایران

_

در سال 1408  انجمن علمی مدیریت دولتی ایران موفق گردیده تا به عنوان بازوی پژوهشی و مشورتی نخبگان سیاسی و  قسمتی از  بدنه حاکمیتی، نسبت به پشتیبانی از نظام اداره و خط ​مشی ​گذاری عمومی اقدام نماید. از طرفی دیگر با توجه به نقش واسطه انجمن میان ملت و حاکمیت مبتنی بر استخراج و انتقال دغدغه ​های ملت و شکل​دهی انتظارات و تفکر غالب بر جامعه، انجمن علمی مدیریت دولتی موفق به شکل ​دهی برخی از کلید واژگان و برنامه​ های مورد استفاده نخبگان سیاسی و حکمرانان گردیده است

فیس بوکتوئیترتماس با ما