بیانیه ماموریت انجمن علمی مدیریت دولتی ایران

_

انجمن علمی مدیریت دولتی ایران به عنوان کانون ارتقاء و شکل ​دهی دانش مدیریت دولتی در حوزه​ های منابع انسانی، رفتار سازمانی، تحول سازمانی و خط​ مشی ​گذاری عمومی با رویکردی میان رشته ​ای و مبتنی بر مطالعات تطبیقی و تحلیلی فعالیت نموده و از طریق بومی ​سازی و عملیاتی ​نمودن دانش نظری در این حوزه​ ها و با هدف ارتقاء سطح رفاه مردم ایران مبتنی بر افزایش توانمندی ​ها و قابلیت ​های حکومت و ایجاد نظام پشتیبان خط​ مشی ​گذاری عمومی در کشور با استفاده از شبکه نخبگان و متخصصان مدیریت و خط ​مشی ​گذاری عمومی فعالیت می ​نماید.

فیس بوکتوئیترتماس با ما