• تولید محتواهای علمی و پژوهشی مبتنی بر داده ​های قابل اعتماد، روش​ های معتبر پژوهشی و شبکه ملی نخبگان؛
  • توجه به مقوله قابلیت عملیاتی ​​سازی خط ​مشی ​های و طرح های پیشنهادی؛
  • استفاده از ظرفیت​ های میان رشته ​ای در راستای جامعیت و قابلیت عملیاتی ​سازی خط​ مشی ​ها و راهکارهای پیشنهادی؛
  • عدم جهت ​گیری حزبی و سیاسی و حفظ استقلال انجمن علمی مدیریت دولتی ایران. بی طرفی سیاسی عامل اصلی ارتقاء اعتماد به انجمن علمی مدیریت دولتی ایران می​باشد؛
  • کار تیمی با رویکرد تشکیل تیم ​های متشکل از افراد مختلف با تنوع فرهنگی، مذهبی، قومیتی و جسنیتی؛
  • شفافیت و انتشار عمومی پژوهش​ های انجام پذیرفته برای شهروندان به عنوان مالکین حقیقی انجمن
فیس بوکتوئیترتماس با ما