ارکان اجرایی انجمن

مدیریت امور پژوهشی و آموزشی

پروژه ها و امور مشاوره

احمد شجاعیان همایش‌ها، سمینارها و کارگاه‌ها

 برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

image

امیر شفیعی روابط عمومی و امور بین الملل

امور مالی

شهریار محمودزاده

مدیر داخلی انجمن

دبیرخانه و امور اداری

نشریات

فیس بوکتوئیترتماس با ما