داستان انجمن علمی مدیریت دولتی ایران

_

پس از اجماع واشنگتن و تدوین نسخه​ ای واحد برای کشورهای در حال توسعه مبتنی بر تجارب به دست آمده از روند حرکت کشورهای توسعه یافته، به نظر می​رسید که همه چیز برای آغاز یک رشد اقتصادی هماهنگ و تحقق اهداف توسعه در سرتاسر جهان آماده است. اندیشمندان حوزه توسعه اقتصادی به این جمعبندی رسیده بودند که بخش دولتی مانعی اصلی در برابر رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده و از طریق آزادسازی اقتصادی می​ توانیم در یک بازه زمانی بلند مدت این مانع را از سر راه خود برداریم. اما در حقیقت مشکل اساسی این بود که اگرچه نیاز بود تا میزان مداخله دولتها کاسته و آنها کوچک شوند، اما به صورت همزمان بایستی قدرت و ظرفیت آنها در حیطه های مشخصی افزایش می یافت. به عبارتی دیگر دولت هایی که قرار بود تا این خطمشی های اصلاحی را عملیاتی سازی نمایند از ظرفیت کافی برای این امر برخوردار نبودند.

در حالیکه عمده اندیشکده​ ها، پژوهشکده​ ها و انجمن ​های فعال در کشور تمرکز خود را بر روی طراحی و تدوین خط​ مشی ​های اثربخش در راستای تحقق اهداف توسعه قرار داده​ اند. انجمن علمی مدیریت دولتی ایران فعالیت ​​های پژوهشی خود را بر روی ارتقاء ظرفیت و توانمندی های حکومت و جامعه مدنی به عنوان بازیگران تحقق اهداف توسعه متمرکز نموده که این موضوع را بایستی به عنوان راهبرد ایجاد تمایز انجمن علمی مدیریت دولتی ایران بر شمرد.

فیس بوکتوئیترتماس با ما